ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง

นางสาวสุพรรณี  บุระพันธ์

นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง

โทร. 087-068-3511

นายกฤตภาส   มาตย์ภูธร

รองนายก อบต.

โทร. 064-687-3859 

นายกรวิชช์   บุตรพรม

รองนายก อบต.

โทร. 083-072-7871 

นางสาวนิสารัตน์   ศรีพล

เลขานุการนายก อบต.

โทร. 088-953-7083   

 

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

  

นายมานพ  เวฬุวณาลักษ์

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

โทร. 098-724-8699

 

ว่าง

 หัวหน้าสำนักปลัด

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

 โทร. 

 

ว่าง

นักบริหารงานการคลัง

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

โทร. 

 

นายภูดิศ   บรรดิษฐ   

นักบริหารง่านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

โทร. 088-638-5054

 

นายชาญชัย   ภูชาดึก

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รรก.ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร. 064-738-0756

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

โทรศัพท์ 087-0683511

ฐานข้อมูล ITA

หน่วยตรวจสอบภายใน

ค้นหา