ลำดับ ชื่อ - โครงการ
1. โครงการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน บ้านทรายงาม ต.ทรายทอง อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ปี 2565
2. โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ให้กับเยาวชนบ้านทรายงาม ต.ทรายทอง อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ป 2565
3. โครงการชุมชนส่งเสริมการบริโภคเกลือเสริมไอดอดีนบ้านทรายงาน ต.ทรายทอง อ.ห้วยเม็ก จ .กาฬสินธุ์ ปี 2565
4. โครงการอบรมอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) บ้านครองทรัพย์ ปี 2565
5. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก บ้านทรายเงิน ปี 2565
6. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน บ้านทรายงาม ปี 2565
7. โครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัยและคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภค ปี 2565
8. รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยด้านต่างๆ ปีงบประมาณ 2565
9. รายงานโครงการ/กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสุขภาพจิตดีมีพลังในกลุ่มผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2565
10. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลทรายทอง ปีงบประมาณ 2565
11. โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ปี 2565
12. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กตำบลทรายทอง ปี 2565
13. โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีความสุข ปี 2565
14. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสุขภาพจิตดีมีพลังในกลุ่มผู้สูงอายุ ปี 2565
15. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบมีส่วนร่วม โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลทรายทอง 2565
16. โครงการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ปี 2565
17. รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเฝ้าระวังโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครูผู้ดูแลเด็ก ประจำปี 2565
18. สัญญาณเตือนการคลอดก่อนกำหนด
19. สปสช. โครงการอาหารปลอดภัย ปลอดโฟม ปลอดโรค รักสิ่งแวดล้อม 2563
20. สปสช. โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อนใจวัยหวานและความดันโลหิตสูง ประจำปีงบประมาณ 2563
21. สปสช. โครงการตำบลปลอดลูกน้ำยุงลายปลอดไข้เลือดออกแบบมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2563
22. สปสช. โครงการเฝ้าระวังและพัฒนาการการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยด้านโภชนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

หน่วยตรวจสอบภายใน

ค้นหา

Facebook

จำนวนผู้เยี่ยมชม

2222544
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
5066
11616
53089
2124573
16682
106835
2222544

Your IP: 34.239.154.201
2024-03-02 06:21