ลำดับ ชื่อ - โครงการ
1. โครงการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน บ้านทรายงาม ต.ทรายทอง อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ปี 2565
2. โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ให้กับเยาวชนบ้านทรายงาม ต.ทรายทอง อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ป 2565
3. โครงการชุมชนส่งเสริมการบริโภคเกลือเสริมไอดอดีนบ้านทรายงาน ต.ทรายทอง อ.ห้วยเม็ก จ .กาฬสินธุ์ ปี 2565
4. โครงการอบรมอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) บ้านครองทรัพย์ ปี 2565
5. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก บ้านทรายเงิน ปี 2565
6. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน บ้านทรายงาม ปี 2565
7. โครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัยและคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภค ปี 2565
8. รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยด้านต่างๆ ปีงบประมาณ 2565
9. รายงานโครงการ/กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสุขภาพจิตดีมีพลังในกลุ่มผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2565
10. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลทรายทอง ปีงบประมาณ 2565
11. โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ปี 2565
12. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กตำบลทรายทอง ปี 2565
13. โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีความสุข ปี 2565
14. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสุขภาพจิตดีมีพลังในกลุ่มผู้สูงอายุ ปี 2565
15. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบมีส่วนร่วม โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลทรายทอง 2565
16. โครงการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ปี 2565
17. รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเฝ้าระวังโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครูผู้ดูแลเด็ก ประจำปี 2565
18. สัญญาณเตือนการคลอดก่อนกำหนด
19. สปสช. โครงการอาหารปลอดภัย ปลอดโฟม ปลอดโรค รักสิ่งแวดล้อม 2563
20. สปสช. โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อนใจวัยหวานและความดันโลหิตสูง ประจำปีงบประมาณ 2563
21. สปสช. โครงการตำบลปลอดลูกน้ำยุงลายปลอดไข้เลือดออกแบบมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2563
22. สปสช. โครงการเฝ้าระวังและพัฒนาการการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยด้านโภชนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ฐานข้อมูล ITA

หน่วยตรวจสอบภายใน

ค้นหา