วิสัยทัศน์ (Vission)
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน       ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิต
ส่งเสริมกิจกรรมให้ชุมชน       รณรงค์การมีส่วนร่วม
เป็นศูนย์รวมการให้บริการ       มีการบริหารจัดการที่โปร่งใส

 

 

พันธกิจ (MISSION)

๑.ก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมถนน เพื่อขนส่งสินค้าการเกษตรให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
๒.ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าส่องสว่างในทุกหมู่บ้าน
๓.ส่งเสริมการศึกษาทุกช่วงวัย ศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
๔.ส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการให้ได้รับอย่างทั่วถึง
๕.ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการและเพิ่มศักยภาพ อปพร.ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๖.ส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันและระงับโรคติดต่อ
๗.ส่งเสริมการออกกำลังกาย และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและการแข่งขันกีฬาชุมชน
๘.ส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎรในพื้นที่
๙.บริหารจัดการชุมชน ให้เป็นหมู่บ้านสะอาดปราศจากสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
๑๐.ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ไว้สำหรับอุปโภค บริโภค ทุกหมู่บ้าน
๑๑.สร้างสรรค์ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร ให้สามารถขับเคลื่อนการทำงานได้ และบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๒.สร้างภาคีเครือข่ายร่วมกับ หน่วยงานในพื้นที่ให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างสรรค์การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

โทรศัพท์ 087-0683511

ฐานข้อมูล ITA

หน่วยตรวจสอบภายใน

ค้นหา