กองคลัง

 

นายมานพ เวฬุวณารักษ์

(ปลัดอบต.ทรายทอง)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร. 

 

 

 

 

ว่าง

 

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 

นางสาววิไลวรรณ   ชินแสง

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นางสาวไพลิน   ดาโสม  

       เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายพงศ์ศิริ   ภูกองไชย

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 

นางสาวกัลยาณี   อุทาหรณ์

คนงานทั่วไป

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

โทรศัพท์ 087-0683511

ฐานข้อมูล ITA

หน่วยตรวจสอบภายใน

ค้นหา