แผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2563
 1.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
 2.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563
 3.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บิริการ ปี 2563
 4.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2563
 5.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน
 6.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563
 7.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563
 8.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
 9.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563
10.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ ๑)
11.ข้อบัญญัติงบประมาณ 2563
12.แผนพัฒนาท้องถิ่น 2563-2564
13.แผนดำเนินงาน 2563
14.แผนดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563
15.แผนดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2563
16.ประชาสัมพันธ์รายงานติดตามแผน ๒๕๖๐-๒๕๖๒
17.แผนการจัดหาพัสดุ 2563
18.แผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563
19.แผน ๔ ปี(๖๑-๖๔)เปลี่ยน ฉ.๑
20.รายงาน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง 2563
21.แผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563
22.แผนดำเนินงาน ๒๕๖๑ เปลี่ยนแปลง
 แผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2564
1.แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 2) กรณีใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1
2.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ฉบับที่ 4) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3.ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
4.แผนงบประมาณกองการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2564
5.รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบสิ้นปีงบประมาณ 2564 
แผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2565
1.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565
2.แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
3.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566
1.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ฉบับที่ 3) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2567
1.แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) (ฉบับที่ 4) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
3.โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 3
4.โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 4
5.โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 5
6. แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570
 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ฐานข้อมูล ITA

หน่วยตรวจสอบภายใน

ค้นหา