การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

  ข้อมูลพื้นฐาน ข้อ 1-6
 

    001.โครงสร้าง

      002.ข้อมูลผู้บริหาร
      003.อำนาจหน้าที่
      004.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 
      005.ข้อมูลการติดต่อ 
      006.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อ 7
      007.ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล ข้อ 8-9
      008.Q&A
      009.สื่อโซเชียว (Social Network)
  แผนดำเนินงาน ข้อ 10-12
      010.แผนการดำเนินงานประจำปี
      011.ดำเนินกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
      012.รายงานผลดำเนินงานประจำปี 64
  การปฏิบัติงาน ข้อ 13
      013.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  การให้บริการ ข้อ 14-17
      014.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
      015.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 65
      016.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 65
      017.E-Service
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ข้อ 18-20
      018.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 65
      019.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
      020.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ข้อ 21-24
      021.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
      022.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
      023.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
      024.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อ 25-28
      025.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
      026.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
      027.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 65
      028.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 65
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ข้อ 29-31
      029.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 65
      030.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      031.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ข้อ 32-33
      032.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
      033.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ข้อ 34-35
      034.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
      035.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ข้อ 36-37
      036.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
      037.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ข้อ 38
       038.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ข้อ 39-41
      039.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
      040.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
      041.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ข้อ 42-43
      042.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
      043.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

หน่วยตรวจสอบภายใน

ค้นหา

Facebook

จำนวนผู้เยี่ยมชม

1930095
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
655
4973
655
1892186
8054
113867
1930095

Your IP: 18.206.48.243
2023-12-03 08:20