การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

  ข้อมูลพื้นฐาน ข้อ 1-6
 

    001.โครงสร้าง

      002.ข้อมูลผู้บริหาร
      003.อำนาจหน้าที่
      004.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 
      005.ข้อมูลการติดต่อ 
      006.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อ 7
      007.ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล ข้อ 8-9
      008.Q&A
      009.สื่อโซเชียว (Social Network)
  แผนดำเนินงาน ข้อ 10-12
      010.แผนการดำเนินงานประจำปี
      011.รายงานการดำเนินกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
      012.รายงานผลดำเนินงานประจำปี
  การปฏิบัติงาน ข้อ 13
      013.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  การให้บริการ ข้อ 14-17
      014.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
      015.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
      016.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
      017.E-Service
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ข้อ 18-20
      018.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      019.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
      020.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ข้อ 21-24
      021.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
      022.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
      023.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
      024.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อ 25-28
      025.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
      026.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
      027.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      028.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ข้อ 29-31
      029.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      030.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      031.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ข้อ 32-33
      032.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
      033.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ข้อ 34-35
      034.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
      035.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ข้อ 36-37
      036.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
      037.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ข้อ 38
       038.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ข้อ 39-41
      039.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
      040.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
      041.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ข้อ 42-43
      042.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
      043.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ฐานข้อมูล ITA

หน่วยตรวจสอบภายใน

ค้นหา